Loading...

Maksilofacijalna hirurgija Prof. Dr Živorad Nikolić

Prof. Dr Živorad Nikolić

Prof. Dr Živorad Nikolić

Vrhunski hirurg maksilofacijalne, kraniofacijalne, i estetske hirurgije.

 

 

 

Lični podaci
Rođen 19.04.1962.godine u Ćupriji, gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju.


Obrazovanje

Na Stomatološkom fakultetu diplomirao 1986.godine sa prosekom 9,41, kao prvi u generaciji.
Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1993g. sa srednjom ocenom 8,78
Magistrirao 1992 godine.
Specijalistički ispit iz Maksilofacijalne hirurgije položio sa odličnim uspehom 1993g.
Doktorsku disertaciju odbranio 2006.godine


Nagrade i priznanja

Za vreme studija na stomatološkom fakultetu za postignuti uspeh više puta nagradjivan od strane Univerziteta, a za postignuti uspeh iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija dobio nagradu iz fonda prof.dr. Ljubomira Djokovića.
Za vreme postdiplomskih studija bio stipendista Srpske akademije nauka.


Univerzitetska karijera

Na Stomatološkom fakultetu je od 1986. kao asistent pripravnik na predmetu Maksilofacijalna hirurgija, a u zvanje asistenta izabran u septembru 1992.godine.
Godine 2010. izabran u zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu na katedri za Maksilofacijalnu hirurgiju.


Stručna usavršavanja

1992.godine proveo 6 meseci na usavršavanju iz Kraniofacijalne hirurgije u Oxford-u u Radcliffe infirmary.
2000-2001 godine proveo 18 meseci na stručnom usavršavanju iz Kranio-maksilofacijalne i Mikrohihirurgije glave i vrata u Newcastle upon Tyne i London-u.

Kurs iz plastične i rekonstruktivne hirurgije u Ljubljani septembar 1989.
Internacionalni kurs iz plastične hirurgije u Glasgow-u u septembar 1990.

Kursevi iz estetske hirurgije u junu i septembaru 2005 i u septembru 2006.
Kurseve iz implantologije NOBEL i ANKYLOS.
S.O.R.G.-ov kurs iz kraniomaksilofacijalne hirurgije Maj 2006. u Antaliji Turska.


Naučna delatnost

Objavio i prezentovao više od 130 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim skupovima. Održao je preko 30 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.


Stručna delatnost

Dr Sci Živorad Nikolić se već više ood 20 godina uspešno bavi plastičnom i maksilofacijalnom hirurgijom na glavi i vratu i ima do sada urađenih preko 6000 operacija u opštoj anesteziji. Uže polje interesovanja mu je rekonstruktivna mikrohirurgija, kao i kraniofacijalna hirurgija o čemu svedoče i radovi publikovani u domaćim i međunarodnim časopisima.Pored toga uspešno se bavi estetskom hirurgijom glave i vrata , kao i implantologijom.


Članstvo u udruženjima

Udruženje Maksilofacijalnih Hirurga Srbije.

Evorpsko Udruženje za Kranio-Maksilofacijlnu Hirurgiju.

Internacionalno Udruženje za Oralnu i Maksilofacijalnu Hirurgiju.


Publikacije

- Objavio i prezentovao 83 rada i publikacije u domaćim i inostranim časopisima kao i na kongresima u zemlli i inostranstvu.

- Koautor u knjizi HIRURGIJA TUMORA BAZE LOBANJE i monografiji RANA DIJAGNOSTIKA KANCERA EPITELNOG TKIVA.

- U okviru postdiplomske nastave i kontinuirane medicinske edukacije održao 21 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.